DRECHTERLAND – In de periode van 1 februari tot 1 maart wordt door de politie en de Algemene Inspectiedienst extra gecontroleerd bij agrarische bedrijven. De controles zijn vooral gericht op de het uitrijden van mest en compostering plaatsen. Het doel van de actieperiode is het terugdringen en bestrijden van bodemverontreiniging en het terugdringen van ammoniakemissie.

Mest
In het Besluit Gebruik Meststoffen is het verboden dierlijke mest uit te rijden op grasland in de periode tussen 15 september en 1 februari. Gevolg hiervan is dat veehouders gedurende deze periode hun mest moeten opslaan. De veehouder moet de mest kwijt als zijn opslag vol is en zal deze zo snel mogelijk vanaf 1 februari uitrijden over bouwland. Hier zijn echter regels aan verbonden, want de mest mag niet in het grondwater of in oppervlaktewater terecht komen. Ook mag het niet te lang op de grond blijven liggen in verband met emissie van ammoniak. Dat betekent in de praktijk dat mest na het uitrijden direct moet worden ondergewerkt. Ook mag er geen mest worden uitgereden als de grond bevroren is, de bovenlaag van de grond te nat is of als er sneeuw ligt. Dit is nu vaak het geval. Bovendien is het verboden mest uit te rijden in – of vlak bij een sloot.

Compost
Een ander probleem vormen composthopen bij agrarische bedrijven. Het gaat hierbij om een hoop organisch afval, afkomstig van het bedrijf, zoals bollenporrie (bollen afval). Het doel van een composthoop is om het organische afval na compostering over het land te verspreiden als meststof. Uit onderzoek is gebleken dat in de natte periode, door de grote hoeveelheden neerslag, schadelijke stoffen uit de composthoop wegspoelen en daarmee bodemverontreiniging veroorzaken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om stikstof, fosfaat en kali. Om die reden zijn er voorwaarden gesteld waaraan composthopen moeten voldoen.

Proces-verbaal
In de actieperiode van 1 februari tot 1 maart maakt de politie bij overtredingen direct proces-verbaal op. Dit geldt niet alleen voor degene die op onjuiste wijze mest uitrijdt, maar ook tegen degene die opdracht daarvoor heeft gegeven. Daarnaast kan door de gemeente waar de overtreding heeft plaatsgevonden maatregelen worden genomen om de overtreding ongedaan te maken.